0800-015-115     info@deow.com.tw
EU Business School | Munich
歐洲商學院 | 慕尼黑校區

EU Business School | Munich
歐洲商學院 | 慕尼黑...

成立於1973年,有巴塞隆納、日內瓦、蒙特勒、慕尼黑校區,是國際性、有專業認證的高級商學院,提供學士、碩士、MBA學位,...

GLS | ih Berlin
德語語言學校

GLS | ih Berlin
德語語言學校...

German Language School 簡稱GLS,坐落於德國首都柏林。本校學生來自25個國家,其中台灣的學生只佔...